Kontakt

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

 Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Zawisza, ul. Plebiscytowa 1/112, 44-100 Gliwice, NIP: 9691550505.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

 1. listownie i osobiście pod adresem: ul. Plebiscytowa 1/112, 44-100 Gliwice,
 2. e-mailowo przez adres: kontakt@adrianzawisza.pl.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy – 3 lata od rozwiązania umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
 2. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób.

Zaufali nam