Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Poślizgnąłeś się na nieodśnieżonym chodniku? Warto wiedzieć czy i jakiej wysokości należy Ci się odszkodowanie.

Aura za oknem nie sprzyja długim spacerom, tym bardziej, że stan chodników i ścieżek pozostawia wiele do życzenia. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział sposób ustalania podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie, a więc podmiotu, który będzie zobligowany do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowanemu. Zasądzone kwoty są co raz wyższe i dlatego warto wiedzieć jakie roszczenia nam przysługują, jeżeli już do takiego wypadku dojdzie.

Podmiot odpowiedzialny

W zależności od tego gdzie doszło do zdarzenia, odpowiadać może inny rodzaj podmiotu. Jeśli poślizgnięcie miało miejsce na chodniku należącym do gminy, co do zasady, odpowiedzialność ponoszą wójt, burmistrz lub prezydent, albowiem to na gminie spoczywa obowiązek zachowania czystości na ulicach, placach, chodnikach i terenach otwartych, czy też na przystankach autobusowych. Za zachowanie czystości uznać należy m.in. zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z wyżej opisanych miejsc.

Jeżeli natomiast do wypadku doszło na chodniku przylegającym bezpośrednio do prywatnej posesji, to podmiotem do którego należy kierować swoje roszczenia będzie właściciel tej nieruchomości. Podobnie, w przypadku, gdy poślizgnięcie lub potknięcie miało miejsce na chodniku graniczącym bezpośrednio przy budynku wielolokalowym (blok, kamienica, etc.), z reguły, odpowiedzialność będzie ponosiła spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Często za odśnieżanie chodników, na podstawie zawartej wcześniej umowy, odpowiadają inne podmioty. Dobrym przykładem mogą być firmy zawodowo zajmujące się utrzymywaniem dróg i chodników w czystości, którym gmina, za wynagrodzeniem, powierzyła obowiązki w zakresie usuwania śniegu czy lodu i na których w związku z tym spoczywa odpowiedzialność wobec osoby poszkodowanej.

Zdarza się również, iż odpowiedzialność spada na ubezpieczyciela podmiotu, na którym spoczywa obowiązek zachowania chodników w czystości.

W przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem „winnego” zdarzenia, warto zgłosić się po pomoc do Kancelarii Radcy Prawnego.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

Skutkiem upadku na oblodzony chodnik jest zazwyczaj wystąpienie wszelkiego rodzaju kontuzji, począwszy od drobnych stłuczeń, na skomplikowanych złamaniach skończywszy. W związku z tym, poszkodowanemu przysługują różne roszczenia wobec podmiotu odpowiedzialnego, które w głównej mierze będą wynikały z dolegliwości występujących po wypadku. Najczęściej poszkodowanym przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania (za koszty wizyt lekarskich, lekarstw, dojazdów na rehabilitacje, utracony zarobek, pomoc osób trzecich, etc.) i zadośćuczynienia (za doznaną krzywdę).

Wysokość należnego odszkodowania i zadośćuczynienia będzie oczywiście zależała od skutków zdarzenia, w związku z czym, przy lekkich urazach może to być tylko kilka tysięcy złotych, natomiast przy poważniejszych złamaniach już kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jakie kroki należy podjąć?

Warto uzyskać dane od osób, które widziały bezpośrednio zdarzenie i/lub pomagały poszkodowanemu po zdarzeniu. Może to być pomocne przy ewentualnym postępowaniu sądowym. Oczywiście brak posiadania takich danych nie oznacza, że poszkodowanemu nie należy się świadczenie. Jeżeli są do tego warunki, można również wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia (w szczególności takie, które pozwolą na wykazanie stanu zaśnieżenia lub oblodzenia chodnika). Oczywiście, dla uzyskania jak najwyższego odszkodowania należy zbierać wszelkie rachunki, faktury i paragony związane z leczeniem, czy też rehabilitacją.

Następnie należy ustalić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu, w którym doszło do poślizgnięcia, zgłosić mu zdarzenie i przedstawić swoje żądania.

Niestety, niejednokrotnie podmiot odpowiedzialny znacząco zaniża należne zadośćuczynienie i odszkodowanie, a poszkodowany zostaje zmuszony to powzięcia dalszych kroków prawnych, tj. najczęściej wystąpienia z pozwem do właściwego sądu.

Z wyżej opisanych względów, już na początkowym etapie (zgłoszenie szkody) warto po pomoc zgłosić się do radcy prawnego, który zadba aby prawidłowo ustalić podmiot odpowiedzialny, określić wysokość należnego odszkodowania i zadośćuczynienia oraz przedstawić materiał dowodowy, który jest kluczowy dla uzyskania należnej rekompensaty za skutki zdarzenia.

Zainteresowanych dalszymi szczegółami zapraszam do spotkania w siedzibie Kancelarii po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr 661 859 967 🙂

#radcaprawny #gliwice #odszkodowanie #zadośćuczynienie #wypadek #poślizgnięcie

Leave a Reply